Thiết bị họp trực tuyến dành cho phòng họp trung bình

15.499.000