Thiết bị họp trực tuyến dành cho phòng họp trung bình

Giá gốc là: 24.200.000₫.Giá hiện tại là: 15.499.000₫.