Thiết bị họp trực tuyến dành cho phòng họp lớn

55.699.000