Thiết bị họp trực tuyến dành cho cá nhân – phòng họp nhỏ

9.599.000